Veddelev Grundejerforening - Information

Formål:

Veddelev Grundejerforenings formål er at skabe så gode almene forhold i området som muligt, varetage medlemmernes interesse over for offentlige myndigheder samt gennemføre aktiviteter af bred interesse for beboerne.

Indmeldelse

Veddelev Grundejerforening håber, at alle beboere i Veddelev vil støtte op om foreningens aktiviteter og derfor være medlem. Medlemskabet af grundejerforeningen følger huset regnskabsåret ud. Da vi ikke løbende bliver orienteret om ejerskifte, bedes I selv rette henvendelse til foreningen med oplysning om ny ejers navn og adresse.

Links til: 

Aktiviteter i Veddelev Grundejerforening

Badebroen på Nordstranden

I sommerperioden fra først i  juni til sidst i september opstiller Grundejerforeningen en badebro på Nordstranden ved det røde træhus. Det er foreningen, der bekoster opsætningen og vedligeholdelsen af broen, som hvert år er til glæde for mange i Veddelev. Bemærk venligst, at al færdsel på broen sker på eget ansvar, samt at hunde skal føres i snor.

 

Skt. Hans aften

Skt. Hans aften fejres hvert år i Grundejerforeningens regi med bål, tale, sange og festligt fyrværkeri. Bemærk venligst at bålmateriale først kan afleveres efter 1. juni og kun efter aftale med bestyrelsen.

 

Fastelavn

Tøndeslagning i Veddelev afholdes kun hvis der er tilslutning hertil i 2017.

 

Fælles naturvandring i Veddelev 

I foråret arrangerer Grundejerforeningen en fælles naturvandring i Veddelev, hvor en lokal kyndig fortæller undervejs. Arrangementet afsluttes med fælles kaffe. 

Affaldsordning

Åbningstider og regler for aflevering af affald på KARA/NOVEREN HER

Der henvises desuden til Roskilde kommunes ordning for Afhentning af storskrald og have affald. HER

Vejene i området

Offentlige veje i Veddelev er Baunehøjvej, Bygaden, Brovej, Fiskervej samt Svaleøvej fra Baunehøjvej til Sivholmvej, samt sydstien og stien til Børnehuset. 

De øvrige veje er private fællesveje og beboerne er selv ansvarlige for vedligeholdelsen. Se nærmere om de to vejlaug nedenfor.

Veddelev Vejlaug er en del af Veddelev Grundejerforening. Alle grundejere på Holmevejene er obligatoriske medlemmer af Veddelev Vejlaug, som H-medlemmer. Grundejere på Lollandsvejene, som er medlemmer af Veddelev Grundejerforening er også medlemmer af Veddelev Vejlaug, som L-medlemmer. Ifølge vejsynskendelse for Lollandsvejene er Veddelev Grundejerforening pålagt at administrere vejvedligeholdelse og renholdelse af Lollandsvejene. Alle grundejere på Lollandsvejene er uanset medlemskab af Veddelev Vejlaug pligtige til at betale bidrag hertil.

I Veddelev Vejlaug foretages der en løbende opsparing til dækning af fremtidige større vedligeholdsopgaver. I 2016-17 er der iværksat en udbedring af knækkede fliser og skader på Lollandsvejene. 

Elleorevej med flere vejes Vejlaug er en selvstændig forening og omfatter Elleorevej, Ringøvej, Tuevænget, Sivholmvej og Svaleøvej fra Sivholmvej til Strandvejen.

Formand: Jørgen Andersen Svaleøvej 32 tlf. 6161 8220

Strandvejen, Skydebanevej, Græsbakken og Engbakken. Er ikke samlet i noget vejlaug.

Snerydning på de private fællesveje i Veddelev varetages af Veddelev Vejlaug, som har kontraheret arrangeret  med en lokal entreprenør.  

Snerydning sker efter behov, som defineret i Roskilde Kommunes vinterregulativ. Snerydning foretages, når snefald er af et sådant omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel og iværksættes normalt ved snedybderne fra 3 til 8 cm. 

Der ryddes på alle ugedage, men normalt først når de større offentlige veje er ryddet. Der saltes kun i begrænset omfang og kun, hvis der er udsigt til at de bliver meget glatte.

Bestyrelse m.m.

Veddelev Grundejerforenings bestyrelse (2016-17):

 Bestyrelsessuppleanter:

Veddelev Vejlaug: mailto:vejlaug@veddelev.dk

Kontingenter og takster m.m. 

Gældende for 2017-18

Veddelev Grundejerforening

 

Veddelev Vejlaug

 

Bemærk venligst at henvendelser om kontingent, medlemskab m.v. bedes rettet til kassereren: 

         mailto:kasserer@veddelev.dk

Opdateret 28.11.2017/piet