Veddelev Borger og Grundejer Forening - Informationsside

Formål:

Veddelev Borger og Grundejer Forenings formål er at skabe så gode almene forhold i området som muligt, varetage medlemmernes interesse over for offentlige myndigheder samt gennemføre aktiviteter af bred interesse for beboerne.

Indmeldelse

Veddelev Grundejerforening håber, at alle beboere i Veddelev vil støtte op om foreningens aktiviteter og derfor være medlem. Medlemskabet af Borger og Grundejer Foreningen følger huset regnskabsåret ud. Da vi ikke løbende bliver orienteret om ejerskifte, bedes man selv rette henvendelse til foreningen med oplysning om ny ejers navn og adresse.

Links til: 

Aktiviteter i Veddelev Borger og Grundejer Forening

Badebroen på Nordstranden

I sommerperioden fra april til sidst i oktober måned opstiller foreningen en badebro på Nordstranden ved Røde hus. Det er Veddelev Borger og Grundejer Forening, der bekoster opsætningen og vedligeholdelsen af broen, som hver sommer er til glæde for mange udover vore medlemmer. Broen gæstes og bruges af mange borgere fra det øvrige Veddelev, samt fra Himmelev, Trekroner og Roskilde. 

 

Bemærk venligst, at al færdsel på broen sker på eget ansvar, samt at hunde på broen skal føres i kortsnor.

 

Skt. Hans aften

Skt. Hans aften fejres hvert år i Borger og Grundejer Foreningens regi med bål, tale, sange og festligt fyrværkeri. Bemærk venligst at bålmateriale først kan afleveres efter 1. juni og kun efter aftale med bestyrelsen.

 

Fastelavn

Tøndeslagning i Veddelev afholdes måske i 2019.

 

Fælles naturvandring i Veddelev 

I foråret arrangerer Borger og Grundejer Foreningen en fælles naturvandring i Veddelev, hvor en lokal kyndig fortæller undervejs. Arrangementet afsluttes med fælles kaffe. 

Affaldsordning

Åbningstider og regler for aflevering af affald på KARA/NOVEREN HER

Der henvises desuden til Roskilde kommunes ordning for Afhentning af storskrald og have affald. HER

Vejene i området

Offentlige veje i Veddelev omfatter Baunehøjvej, Bygaden, Brovej, Fiskervej samt Svaleøvej fra Baunehøjvej til Sivholmvej, samt sydstien og stien til Børnehuset. 

De øvrige veje og Nordstien er private fællesveje og beboerne er principielt ansvarlige for vedligeholdelsen. Opgaven varetages i praksis af: 

Veddelev Vejlaug er en del af Veddelev Grundejerforening. Alle grundejere på Holmevejene er obligatoriske medlemmer af Veddelev Vejlaug, som H-medlemmer. Grundejere på Lollandsvejene, som er medlemmer af Veddelev Grundejerforening er også medlemmer af Veddelev Vejlaug, som L-medlemmer. Ifølge vejsynskendelse for Lollandsvejene er Veddelev Borger og Grundejer Forening pålagt at administrere vejvedligeholdelse og renholdelse af Lollandsvejene. Alle grundejere på Lollandsvejene er uanset medlemskab af Veddelev Vejlaug pligtige til at betale bidrag hertil.

I Veddelev Vejlaug foretages der en løbende opsparing til dækning af fremtidige større vedligeholdsopgaver. I 2016-18 er der iværksat en udbedring af knækkede fliser og skader på Lollandsvejene. 

Elleorevej med flere vejes Vejlaug er en selvstændig forening og omfatter Elleorevej, Ringøvej, Tuevænget, Sivholmvej og Svaleøvej fra Sivholmvej til Strandvejen.

Formand: Jørgen Andersen Svaleøvej 32 tlf. 6161 8220

Strandvejen, Skydebanevej, Græsbakken og Engbakken. Er ikke samlet i noget vejlaug.

Snerydning på de private fællesveje i Veddelev varetages af Veddelev Vejlaug, som har kontraheret arrangeret  med en lokal entreprenør.  

 • Snerydning foretages på følgende veje: 

 • Veddelev Vejlaugs veje, Holmeveje og Lollandsveje

 • vejene i Elleorevej med flere vejes Vejlaug.

 • for beboerne på Skydebanevej, Græsbakken og Engbakken, 

 • samt på Fiskervejens stikvej 

 • Høkerstræde i Veddelev Landsby.

 • Veddelev havn for VSB hen til Klubhuset

Snerydning sker efter behov, som defineret i Roskilde Kommunes vinterregulativ. Snerydning foretages, når snefald er af et sådant omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel og iværksættes normalt ved snedybderne fra 3 til 8 cm. 

Der ryddes på alle ugedage, men normalt først når de større offentlige veje er ryddet. Der saltes efter behov, idet vi søger at begrænse brugen af salt i vores område. Der saltes kun, når der er udsigt til at vejene bliver meget glatte.

Sne og is på fortovene på de de private fællesveje er beboerne er selv pligtige til at rydde efter snefald. Undtaget herfra er den offentlige del af Fiskervejen og den nordlige side af Svaleøvej mellem Baunehøjvej og Sivholmvej. 

Roskilde kommune rydder sne og salter på Baunehøjvej, Fiskervejen og Svaleøvej ned til Sivholmvej, samt på busholdepladsen på Nakskovvej og stoppesteder. 

Herudover rydder Roskilde kommune sne og salter på skolestien fra Svaleøvej til Frederiksborgvej, samt på det nordlige fortov på Svaleøvej´til Sivholmvej. 

Bestyrelse m.m.

Veddelev Borger og Grundejer Forenings bestyrelse (2018-19):

 • Formand: Piet Jansen, Hyldeholm 37                            4057 7331

 • formand@veddelev.dk

 • Næstformand: Kasper Thomsen, Fiskervejen 9,           5119 8039

 • kastho3@hotmail.com 

 •  

 • Kasserer: Morten Malchau, Okseholm 31,                     2856 6631

 • mortenmalchau@gmail.com og  kasserer@veddelev.dk

 •  

 • Sekretær: Pia Szendei, Rødbyvej 16                            4055 7721

 •  pia.szendei@gmail.com

 •  

 • Jan Ulslev Pedersen, Bandholmvej10                           2825 6874

 • janulslev@gmail.com

 •  

 • Kristoffer Olsson, Langholm 22,                                     3177 6779

 • rolf.olsson@gmail.com

Regnskab og bogholderi varetages af:

 • Lene Birlie Eriksen,                        ,                                 4049 4520 

 • kasserer@veddelev.dk

 

 Bestyrelsessuppleanter:

 • Allan Grønbæk, Elleorevej 3,                                          6166 5098

 • allangronbaek@hotmail.com 

 •  

 • Birgitte van Zeijst, Fiskervejen 5,                                   4675 7701

 • birgittevz@gmail.com 

 •  

 • Kim Faureholm, Bandholm 8,                                         2093 2807

 • kim.faureholm@gmail.com

Revisorer:

 • Niels Skovgaard, Maribovej 6 

 • Anette Garsdal, Okseholm 8  

Veddelev Vejlaug: mailto:vejlaug@veddelev.dk

 • Piet Jansen, Hyldeholm 37                                             4057 7331

 • formand@veddelev.dk

 •  

 • Kristoffer Olsson, Langholm 22,                                     3177 6779

 • rolf.olsson@gmail.com,

 •  

Kontingenter og takster m.m. 

 

Gældende for 2018-19

Veddelev Borger og Grundejer Forening

Kontingenter og takster 2019-2020

VBGF kontingent

 

Kr. 700

VBGF kontingent, nedsat pensionist (+65)

 

Kr. 380

Vejlaug kontingent

 

Kr. 250

Vejlaug L-veje, fortove

 

Kr. 250

Vejlaug vedligehold ikke medlem

 

Kr. 370

Oplysningsgebyr - Ejendomskema     Kr. 500

 

 • For at opnå nedsat kontingent til pensionister (+65) skal man have været fuldt medlem i mere end 5 år.  Anmodning om nedsat kontingent sendes inden d. 1. oktober til bestyrelsen ved kassereren.

 • Rykkergebyr ved for sen betaling 100kr.

 • .Regnskabsåret er 1 oktober til 30 september.

 • Ordinær generalforsamling afholdes normalt i november måne

 • Kontingenter opkræves efter generalforsamlingen, normalt i december måned.

 

Veddelev Vejlaug

 • Kontingentet opkræves årligt i sammen med kontingent til Veddelev Borger og Grundejer Forening, se ovenfor .

 • Ekstra kontingent kan opkræves til dækning af istandsættelse af fortove og udskiftning af knækkede og dårlige fliser m.v.. Beløbet er individuelt for hver vej.

 

 • Ikke-medlemmer på Lollandsvejene betaler jfr. vejsynskendelse de faktiske afholdte udgifter til snerydning og vejvedligeholdelse, samt udgifter til fortovsrenovering + et administrationsgebyr på 100 kr.

Bemærk venligst at henvendelser om kontingent, medlemskab m.v. bedes rettet til kassereren: 

         mailto:kasserer@veddelev.dk

Opdateret 18.12.2018/piet